Arıcılık Projesinde Bulunacak Evraklar

0
paket arı

Arıcılık projesi yapmaya karar verdiyseniz aşağıda bulunun bütün belgeleri dosyanızda bulundurmanız gerekiyor peki neler bu evraklar bakalım.
Başvuru Formu Ekinde Sunulacak Resmi Belgeler

1. Nüfus Cüzdanın Kopyası/Nüfus Kayıt Örneği

Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda kendisine, Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiye ait olmalı ve T.C. Kimlik numarası da üzerinde yer almalıdır.

2. Noter Onaylı İmza Sirküleri

Sadece Tüzel kişilerden istenmekte olup tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiye ait olmalıdır. (İmza sirkülerinin geçerlik tarihi Kurum ile olası sözleşme imzalama tarihini kapsamalıdır.)

3. Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge

Başvuru sahibi tarafından ilgili Vergi Dairesinden almış olduğu resmi yazı ya da vergi borcu olmadığına dair internet vergi dairesinden çıktı olarak alınmalıdır (Bu belgeler başvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır).

4. Vadesi geçmiş prim borcu /sistemde kaydı olmadığına dair resmi yazı

Başvuru sahibi tarafından Vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belge Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden resmi yazı ya da Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinden çıktı olarak alınmalıdır. Başvuru sahibi sisteme kayıtlı olmadığında; kaydı olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden resmi yazı alınmalıdır. (Bu belgeler başvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır)

5. İşletme KOSGEB’e üye ise,

KOBİ Bilgi Beyannamesi, İşletmede 50’den az kişi istihdam edildiği ve yıllık ciro veya bilançosunun 8 Milyon TL’yi aşmadığını gösterir beyanname (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır)

6. İşletme KOSGEB’e üye değil ise,

Aylık Prim ve Hizmet Dökümü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alınmış işletmenin son iki yıla ait (varsa) prim ve hizmet dökümünü gösteren belge (İşletme KOSGEB’e üye değil ise bu belge zorunludur ve başvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır) (Başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydı yoksa ve TKDK’ya “sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı” sunmuşsa bu belge aranmaz.)

7. Kiralamaya İlişkin Belge

Başvuru sahibi, yatırımın gerçekleştirileceği taşınmazın sahibi değil ise;

  • Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmaz üzerinde üst hakkına sahip olduğunu gösteren, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” VEYA
  • Sanayi Bölgelerinden alınmış arsa tahsis sözleşmesi VEYA
  • Maliye Bakanlığından alınmış “kullanım izni sözleşmesi VEYA
  • Başvuru sahibinin taşınmaz üzerinde intifa hakkına sahip olduğunu gösteren, tapu sicil müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” (Bu belge sadece yatırımın inşat işlerinin içermemesi veya yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat işlerini içermesi (mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için) durumunda kabul edilebilir.) VEYA
  • Noter onaylı kira sözleşmesi (Bu belge sadece yatırımın inşaat işleri içermemesi veya yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat işlerini içermesi (mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için) durumunda kabul edilebilir.)
  • Noter onaylı kira sözleşmesi getirilmesi durumunda kiralamanın tapuya şerh edilmesi gerekmektedir.

8. Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi

Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmazlarına ait, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Dairesinden alınmış belge. (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.) (Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı arazinin/taşınmazın sahibi olmaması nedeniyle arazi kullanım izni sözleşmesi veya arsa tahsis sözleşmesi sunduğu ya da kiralamanın tapuya şerh edilmiş olduğu durumlarda bu belge aranmaz.)

9. Banka/Tarım Kredi Kooperatifi Kredi Niyet Mektubu

Bankadan/ Tarım Kredi Kooperatifinden kredi alınması durumunda, TKDK ile protokol imzalamış bir bankadan/ Tarım Kredi Kooperatifinden alınmış olmalıdır (Bu belge Başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır)

10. Yatırımın Uygulama Alanına Ait Koordinat Bilgilerini Gösteren Belge

Kadastro Müdürlüğünden ya da Lisanslı Harita Bürolarından ya da Özel Harita Bürolarından alınmış olmalıdır. (ITRF/ED50 koordinat sistemine göre). (Bu belge Kurum başvuru çağrı ilanına çıktıktan sonra alınmış olmalıdır.)

11. Müflis olmadığına ve konkordato ilan etmediğine ilişkin belge

Sadece tüzel kişiler için, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu’ndan temin edilmelidir. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır)

12. Banka Hesap Bilgileri Tanımlama Formu

Başvuru sahibi tarafından ilgili bankadan alınmalıdır. Banka hesap bilgileri faydalanıcı bilgileri ile aynı olmak zorundadır. Başvuru sahibi gerçek kişi ise banka hesap adı gerçek kişiye, başvuru sahibi tüzel kişilik ise banka hesap adı tüzel kişiliğe ait olmalıdır. (Bu belge Kurumun Başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren geçerlidir)

13. Adli Sicil (sabıka) kaydı

Başvuru sahibine ait (tüzel kişi olması durumunda en fazla hisseye sahip ortağının ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiye ait) sabıka kaydı. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır)

14. Tüzel Kişiliğin Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge

Sadece tüzel kişilerde Sanayi ve Ticaret Odalarından alınmalıdır.(Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır)

15 .Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması

Yenilenebilir enerji yatırımı söz konusu olduğunda sunulmalıdır. (Bu belgenin geçerlilik süresi yatırımın uygulama dönemini kapsamalıdır.)

Yukarıda bulunan bütün evraklarınızı tamamladıysanız arıcılık projesi ile ilgili olan başvuru dosyanızı artık verebilirsiniz.

paket arı
Önceki İçerikArıcılık Hibe Kapsamında Olmayan Harcamalar
Sonraki İçerikArı Irkları ve Özellikleri
Subscribe
Bildir

0 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments